Μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΑΠΕΔ την Παρασκευή 26/1/2024 22:00 έως Σάββατο 27/1/2024 7:00

Λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης του Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του ΥΨηΔ, δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet και οι υπηρεσίες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ κατά το χρονικό διάστημα:

Παρασκευή 26/1/2024 22:00 έως Σάββατο 27/1/2024 7:00.

Ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμη κατά το διάστημα αυτό η Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ (https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login)

TrustMark