Ακύρωση εκκρεμούς αίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της ΑΠΕΔ παράγραφος 3.2.2 της Πολιτικής Πιστοποιητικού, η αίτηση στην ΑΠΕΔ του πολίτη για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού  παραμένει ενεργή και σε εκκρεμότητα, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της, προκειμένου να ακολουθήσει εντός του ως άνω διαστήματος η ταυτοποίηση του αιτούντος εγκεκριμένο πιστοποιητικό ενώπιον υπαλλήλου Εντεταλμένου Γραφείου (φυσική ταυτοποίηση -ΚΕΠ). Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας άπρακτης, χωρίς δηλαδή, να ακολουθήσει η ταυτοποίηση της /του αιτούσης /αιτούντος, η αίτηση αυτή διαγράφεται χωρίς να παράγονται έννομα αποτελέσματα για την /τον αιτούσα /αιτούντα.

Επίσης, στην περίπτωση που γίνει η ταυτοποίηση στο ως άνω διάστημα και εγκριθεί το αίτημα από την Αρχή Εγγραφής, ο πολίτης έχει ακόμη 45 μέρες από την ημέρα της ταυτοποίησης για να εκδώσει το πιστοποιητικό. Μετά και από αυτό το διάστημα η αίτηση ακυρώνεται.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο πολίτης μπορεί, όποτε επιθυμεί, να επανέλθει με νέα αίτηση.

TrustMark