Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής

Πώς θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής

Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής

Πώς θα υπογράψω με το ψηφιακό πιστοποιητικό;

Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής

Ανάκληση Ψηφιακής Υπογραφής

Πώς θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Ανάκληση Ψηφιακής Υπογραφής

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) παρέχει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης/ υπογραφής. Η ηλεκτρονική υπογραφή που παράγεται από πιστοποιητικό αποθηκευμένο σε Εγκεκριμένη Διατάξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ), η εγκεκριμένη δηλαδή ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το Ν.4727/2020, αρ. 50 (ΦΕΚ 184/Α΄/2020), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Ανακοινώσεις

TrustMark