Σχετικά με την ΑΠΕΔ

Κανονισμός Πιστοποίησης

Τιμολογιακή πολιτική της ΑΠΕΔ

Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου μέσω εφαρμογών διαδικτύου, αλλά και μεταξύ των πολιτών/επιχειρήσεων και των φορέων του δημόσιου τομέα απαιτεί τη χρήση εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών. Η επικρατέστερη τεχνολογία η οποία παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή και χρήση των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών φέρει την ονομασία Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – ΡΚΙ) και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την εν λόγω υποδομή, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του Δημοσίου και τους πολίτες, με τη χρήση Εγκεκριμένων Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ), να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά που εκδίδονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, ή τους πολίτες, με σκοπό την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων αυτών για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και την εξυπηρέτηση των συναλλαγών. Η εγκεκριμένη αυτή ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το τις διατάξεις των άρθρων 3 και 25 παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 (eIDAS) και του άρθρου 50 του ν. 4727/2020, (ΦΕΚ 184/Α΄/2020), έχει νομική ισχύ ισοδύναμη ιδιόχειρης υπογραφή τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει διαμορφώσει το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τον απαραίτητο διοικητικό μηχανισμό, ώστε αφενός να ανταποκρίνονται οι σχετικές διαδικασίες στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014 (eIDAS) και αφετέρου να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των φορέων του δημόσιου τομέα στα σχετικά θέματα. Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού που έχει δημιουργηθεί βασίζεται σε μια ιεραρχικά κατανεμημένη δομή αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, η οργανωτική δομή και διάρθρωση του διοικητικού μηχανισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως εξής:

Η επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου ασκείται αρμοδίως από το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΠΔ 40/15-4-2020, αρ.19, παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4704/2020, αρ. 22, παρ. 1, περ ε, υποπερ. 4). Η οργανωτική δομή και διάρθρωση του διοικητικού μηχανισμού για την υποστήριξη της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού, περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες.

1. Πρωτεύσουσα Αρχή Πιστοποίησης

Ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΠΕΔ), δηλαδή ως «Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης» (ΠΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 58 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄/2020) σε συνδυασμό με το αρ. 13, παρ. 5 του ΠΔ 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α’/2023), ορίζεται η «Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης

Ως «Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης» (ΥπΑΠ) ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΥπΑΠ είναι αρμόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής και σύννομης λειτουργίας της υπηρεσίας Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (PKI) .

3. Αρχή Εγγραφής

Ως «Αρχή Εγγραφής» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Αρχή Εγγραφής είναι αρμόδια για τον έλεγχο των αιτήσεων έκδοσης, αναστολής ισχύος, ανάκλησης και ανανέωσης πιστοποιητικών και των εγγραφών των τελικών χρηστών.

4. Εντεταλμένα Γραφεία

Ως «Εντεταλμένα Γραφεία» (ΕΓ) της ΑΠΕΔ ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ολόκληρη την χώρα (ΑΠ 2051/19-1-2022 ΚΥΑ, ΦΕΚ 216/Β’/2022). Τα Εντεταλμένα Γραφεία αναφέρονται στην Αρχή Εγγραφής και είναι αρμόδια για την  ταυτοποίηση των τελικών χρηστών, που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 910/2014 (eIDAS) και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 24 αυτού, τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄/2020) και τον Κανονισμό Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ.


Οι αρμοδιότητες των παραπάνω Οργανικών Μονάδων (Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης, Αρχής Εγγραφής και Εντεταλμένων Γραφείων), ασκούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ «Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης» του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α΄/2020) και ιδίως του άρθρου 58 του νόμου αυτού, τη με ΑΠ 245 ΕΞ 2022/5-1-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 43/Β’/2022) έναρξης λειτουργίας και τις διατάξεις της με ΑΠ 13864 ΕΞ 2024/17-4-2024 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2403/Β’/2024) “Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)”.

Χώρος Αποθήκευσης Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (Αποθετήριο) της ΑΠΕΔ

Αποθετήριο της παλιάς ΑΠΕΔ (για πιστοποιητικά που εκδόθηκαν πριν την 17/1/2022)

TrustMark