Συχνές Ερωτήσεις

Όχι. Όταν ένας χρήστης, ως φυσικό πρόσωπο, αποκτήσει μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή μπορεί να την χρησιμοποιεί και για προσωπικές του υποθέσεις και για την εκπροσώπηση μιας Εταιρείας/ Υπηρεσίας ή Εταιρειών/ Υπηρεσιών.

Η “Εγκεκριμένη” Ηλεκτρονική Υπογραφή αναγνωρίζεται ρητά ως νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τί είναι η “Εγκεκριμένη” (Qualified) Ηλεκτρονική Υπογραφή;
Είναι μια ηλεκτρονική υπογραφή η οποία:

  • Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον υπογράφοντα
  • Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε υπογράφει)
  • Συνδέεται με το ηλεκτρονικό έγγραφο με τρόπο που οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα είναι ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας)
  • Δημιουργείται μόνο μέσω “Εγκεκριμένης” Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)
  • Βασίζεται σε “Εγκεκριμένο” Ψηφιακό Πιστοποιητικό για ηλεκτρονική υπογραφή

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93

Πού μπορώ να δω τους εγκεκριμένους παρόχους ψηφιακών υπογραφών στην Ε.Ε.;

Λίστα με τις Εγκεκριμένες Αρχές Πιστοποίησης στην Ε.Ε. https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Κάθε Αρχή Πιστοποίησης που είναι στη λίστα επιθεωρείται από εξωτερικό Διαπιστευμένο Φορέα Αξιολόγησης ο οποίος ελέγχει τη συμμόρφωση σε συγκεκριμένα διεθνή Πρότυπα που εφαρμόζουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης.

Στην περίπτωση υπογραφής από πάροχο εκτός Ε.Ε. μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η οποία αποτελεί την αρμόδια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και η οποία μπορεί να σας κατευθύνει σχετικά.

Για ένα οδηγό ελέγχου εγκυρότητας της Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής πατήστε εδώ

Μάθετε την διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας των ηλεκτρονικών υπογραφών

Πρώτος Τρόπος :

Μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο της ΕΔΔΥ ο χρήστης μπορεί επίσης να βλέπει τα ψηφιακά πιστοποιητικά του. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτά εμφανίζεται η ημερομηνία έκδοσης και λήξης.

Δεύτερος Τρόπος :

Από την εφαρμογή της ΑΠΕΔ https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Αρχή Ψηφιακής Πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου.

Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο. Ο Πάροχος δημοσιεύει ψηφιακά δεδομένα σχετικά με την επαλήθευση της κατοχής του πιστοποιητικού (δημόσιο κλειδί) και εγγυάται για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.
Η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται με βάση τα δεδομένα αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδομένα και αποτελεί μια ψηφιακή “ετικέτα” η οποία επισυνάπτεται στα προς υπογραφή δεδομένα.

Σκοπός είναι:

α) η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει,
β)  η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων και
γ) η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση και αυτά.

TrustMark