Αλγόριθμος Συνάρτησης Κατακερματισμού (Hash Function Algorithm) στην ψηφιακή υπογραφή εγγράφων/ χρονοσήμανση (SHA256)

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αλγόριθμος Συνάρτησης Κατακερματισμού (Hash Function Algorithm) SHA1 στην ψηφιακή υπογραφή εγγράφων/ χρονοσήμανση δεν γίνεται αποδεκτός ως αξιόπιστος για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απαιτείται αλγόριθμος SHA256 ή νεότερος. Σε εθνικό επίπεδο ο αλγόριθμος SHA1 παραμένει αποδεκτός.

Για θέμα όμως ευρύτερης αποδοχής, ώστε να μην εμφανίζεται σφάλμα από το ευρωπαϊκό εργαλείο ελέγχου υπογραφής Digital Signature Service (DSS), καθώς και για λόγους προετοιμασίας της εφαρμογής υπογραφής στις νεότερες ρυθμίσεις που προβλέπεται να εφαρμοστούν και σε εθνικό επίπεδο, προτείνεται να χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SHA256.

— Για την περίπτωση του Adobe Acrobat Reader, οι τελευταίες εκδόσεις χρησιμοποιούν από προεπιλογή τον αλγόριθμο SHA256. Προτείνεται να επιβεβαιώνονται οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που περιγράφονται στο
Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf -> «Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader DC για προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής»

— Για την περίπτωση του JSignPDF, προτείνεται να γίνονται οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στον παρακάτω οδηγό, όπου περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για τον αλγόριθμο SHA256
Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf -> Χρήση εργαλείου JSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής

TrustMark