Μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ΑΠΕΔ από Παρασκευή 24/11/2023 22:00 έως Σάββατο 25/11/2023 09:00

Λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης της υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του ΥΨηΔ και ειδικότερα των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata), δεν θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet και οι υπηρεσίες από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ κατά το χρονικό διάστημα:

Παρασκευή 24/11/2023 22:00 έως Σάββατο 25/11/2023 09:00

Ως εκ τούτου δεν θα είναι διαθέσιμη κατά το διάστημα αυτό η Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ (https://services.aped.gov.gr/apedcitizen/login) και δεν θα πραγματοποιείται φυσική ταυτοποιήση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

TrustMark