Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα PDF αρχείο με πιστοποιητικό της ΑΠΕΔ απαιτείται:

Α. Να έχει εγκατασταθεί ο σχετικός οδηγός (driver) της ΕΔΔΥ (token):

Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) – ID Prime MD (MD 940) – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 8.1, 10, 11 – SAC 10.8.2169 R6

Windows 7, 8, 8.1, 10 – SAC 10.7

MacOS 12 & 13 – SAC 10.8 R2 GA – Για MacOS 14 απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση του CCID οδηγού

MacOS 11 – SAC 10.8

MacOS 10.14 & 10.15 – SAC 10.2 Post GA

MacOS 10.13 & 10.14 – SAC 10.2

MacOS 10.12 – SAC 10.1

Oberthur/ IDEMIA – Cosmo v8.1 R2 – ΟΔΗΓΟΣ (DRIVER)

Windows 10, 11 – AWP 5.3.4

Windows 7, 8.1, 10 – AWP v5.2.0 SR2

MacOS 10.7-10.15, 11, 12 – AWP 5.2.0 SR2

TokenME EVO

Για TokenME EVO θα πρέπει να απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για τον κατάλληλο οδηγό (driver) ανάλογα με την κάρτα που περιλαμβάνει το token (MD 940 ή Cosmo v8.1 R2)

Β. Να χρησιμοποιηθεί το απαραίτητο λογισμικό.

Η υπογραφή σε ένα αρχείο pdf μπορεί να εισαχθεί μεταξύ άλλων και με τα παρακάτω λογισμικά (που διατίθενται δωρεάν):

Για τη λειτουργία της νέας χρονοσήμανσης απαιτείται να εγκαταστήσετε την τελευταία αναγραφόμενη έκδοση ή νεότερη.

Στα παρακάτω εγχειρίδια θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης των παραπάνω λογισμικών και πως να υπογράφετε ένα έγγραφο .pdf.

Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader DC για προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF σε Windows (Αύγουστος 2023)

Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader DC για προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Αρχεία PDF σε MacOS (Οκτώβριος 2023)

Χρήση εργαλείου JSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Απρίλιος 2022)

Σημειώνουμε ότι :

– Ο Acrobat Reader DC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής, εκτός από την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε ένα έγγραφο

– Η εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφο μπορεί να επαληθευθεί και μετά τη λήξη ή ανάκληση του πιστοποιητικού, αρκεί να έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης της κατάστασης ανάκλησης της υπογραφής (Signature’s Revocation Status–Long Term Validation) όταν τοποθετείται μία υπογραφή. Οι απαιτούμενες σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στις παραπάνω οδηγίες.

– Η ΑΠΕΔ δεν ευθύνεται για τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών υπογραφής εγγράφων και η ευθύνη είναι αποκλειστικά του χρήστη

Έλεγχος εγκυρότητας της Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Εγκεκριμένης Χρονοσήμανσης

TrustMark