Συχνές Ερωτήσεις

O Αλγόριθμος Συνάρτησης Κατακερματισμού (Hash Function Algorithm) SHA1 στην ψηφιακή υπογραφή εγγράφων/ χρονοσήμανση δεν γίνεται αποδεκτός ως αξιόπιστος για τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απαιτείται αλγόριθμος SHA256 ή νεότερος. Σε εθνικό επίπεδο ο αλγόριθμος SHA1 παραμένει αποδεκτός.

Για θέμα όμως ευρύτερης αποδοχής, ώστε να μην εμφανίζεται σφάλμα από το ευρωπαϊκό εργαλείο ελέγχου υπογραφής Digital Signature Service (DSS), καθώς και για λόγους προετοιμασίας της εφαρμογής υπογραφής στις νεότερες ρυθμίσεις που προβλέπεται να εφαρμοστούν και σε εθνικό επίπεδο, προτείνεται να χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SHA256.

— Για την περίπτωση του Adobe Acrobat Reader, οι τελευταίες εκδόσεις χρησιμοποιούν από προεπιλογή τον αλγόριθμο SHA256. Προτείνεται να επιβεβαιώνονται οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που περιγράφονται στο
Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf -> «Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader DC για προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής»

— Για την περίπτωση του JSignPDF, προτείνεται να γίνονται οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στον παρακάτω οδηγό, όπου περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για τον αλγόριθμο SHA256
Πώς θα υπογράψω ψηφιακά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο σε μορφή pdf -> Χρήση εργαλείου JSignPDF για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής

 

Για οδηγίες πατήστε εδώ

Για εξαγωγή του Δημόσιου Κλειδιού δείτε τον οδηγό.

Εάν ο χρήστης αδυνατεί να υπογράψει ένα έγγραφο θα πρέπει να ελέγξει:

  1. Ότι στον υπολογιστή του έχουν εγκατασταθεί οι drivers και το διαχειριστικό εργαλείο της ΕΔΔΥ (SAFENET Authentication Client, OBERTHUR AWP)
  2. Ότι οι USB θύρες που συνδέει την ΕΔΔΥ είναι λειτουργικές
  3. Ότι η ΕΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη
  4. Ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά του είναι σε ισχύ
  5. Ότι ο υπολογιστής του έχει πρόσβαση στο Internet εάν προσπαθεί να προσθέσει χρονοσήμανση στην ψηφιακή υπογραφή
  6. Ότι το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο είναι κατάλληλο, σωστά εγκατεστημένο και σωστά παραμετροποιημένο

Μια μέρα μετά τη λήξη του ψηφιακού πιστοποιητικού σας (ώστε να αποφύγετε τη διαδικασία της ανάκλησης) επαναλαμβάνετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 – αφού διαθέτετε ήδη ΕΔΔΥ (USB Token).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΕΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθεί καινούργιο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που θέλετε να εκδώσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό πριν τη λήξη του θα πρέπει να:

  1. κάνετε ανάκληση (ακύρωση) του ψηφιακού πιστοποιητικού του ακολουθώντας τη διαδικασία “Πώς θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;
  2. επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 – αφού διαθέτετε ήδη ΕΔΔΥ (USB Token). To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΕΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθεί καινούργιο ψηφιακό πιστοποιητικό
TrustMark