Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

  • "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων" - ΑΔΑ: 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ
  • "Ενημέρωση για πλήρη εφαρμογή κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Υποχρεώσεις των Φορέων" - ΑΔΑ: 78ΣΝ465ΧΘ0-ΨΑΕ
  • Νόμος 4508/2017 - ΦΕΚ 200/Α/22-12-2017
  • Νόμος 4440/2016 - ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016
  • Άρθρο 24 - Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα
  • Νόμος 3979/2011- (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"
  • Υπουργική Απόφαση - (ΦΕΚ 1317 Β/23-4-2012) "Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο"
  • Προεδρικό Διάταγμα 25/2014 (ΦΕΚ 44Α/25-02-2014) -  "Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων"

 

Πίνακας με το σύνολο του σχετικού θεσμικού πλαισίου

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη