Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

Η “Εγκεκριμένη” ηλεκτρονική υπογραφή αναγνωρίζεται ρητά ως νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τί είναι “Εγκεκριμένη” (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή;
Είναι μια ηλεκτρονική υπογραφή η οποία:

  • Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον υπογράφοντα
  • Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε υπογράφει)
  • Συνδέεται με το ηλεκτρονικό έγγραφο με τρόπο που οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα είναι ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας)
  • Δημιουργείται μόνο μέσω “Εγκεκριμένης” Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)
  • Βασίζεται σε “Εγκεκριμένο” Ψηφιακό Πιστοποιητικό για ηλεκτρονική υπογραφή.

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93

Που μπορώ να δω τους εγκεκριμένους παρόχους ψηφιακών υπογραφών στην Ε.Ε.;

Λίστα με τις Εγκεκριμένες Αρχές Πιστοποίησης στην Ε.Ε. https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Κάθε Αρχή Πιστοποίησης που είναι στην λίστα επιθεωρείται κάθε δύο χρόνια από εξωτερικό Διαπιστευμένο Φορέα Αξιολόγησης ο οποίος ελέγχει τη συμμόρφωση σε συγκεκριμένα διεθνή Πρότυπα που εφαρμόζουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης.

Στην περίπτωση υπογραφής από πάροχο εκτός Ε.Ε. μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η οποία αποτελεί την αρμόδια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και η οποία μπορεί να σας κατευθύνει σχετικά.

 

Πως ελέγχω την εγκυρότητα μιας ψηφιακής υπογραφής;

Για να δείτε αν το αρχείο έχει υπογραφή που έχει χορηγηθεί από πάροχο που βρίσκεται στην λίστα με τους εγκεκριμένους παρόχους μπορείτε να το ανεβάσετε στο σύνδεσμο  https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/search/file/1.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται απευθείας και από το λογισμικό  Adobe Reader αρκεί να είναι πρόσφατης έκδοσης (XI ή DC). Στο λογισμικό θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις.  Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού Adobe Acrobat Reader (XI & DC) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Αρχεία PDF" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την παραμετροποίηση του λογισμικού τόσο για την επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών όσο και το πως υπογράφετε ένα έγγραφο (προσθέτοντας και χρονοσήμανση από την ΑΠΕΔ).

  1. Όταν ανοίγουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό που έχει εκδώσει από Εγκεκριμένη Αρχή Πιστοποίησης με το λογισμικό Adobe Reader, θα πρέπει να βλέπουμε τη σήμανση Signed and all signatures are valid. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν έχει γίνει επεξεργασία του εγγράφου μετά την υπογραφή. Έπειτα, για να δούμε περισσότερες πληροφορίες κάνουμε κλικ πάνω στην υπογραφή.

cid:ii_jhiv96jn1_1638c2f6809b1bcd

  1. Επιλέγουμε Signature properties:

cid:ii_jhiv9qhi2_1638c2fce8241898

  1. Ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται ώστε να είναι έγκυρες και να έχει γίνει η επικύρωσή τους από το λογισμικό Adobe Reader. 

cid:ii_jhivxbgr6_1638c409768d51d2

  1. Ελέγχουμε τις πληροφορίες ψηφιακού πιστοποιητικού (Εμφανίζεται επιλέγοντας "Show Signer's Certificate):

cid:ii_jhiw5am98_1638c46444c28eb4

 

Πως ελέγχω αν μια υπογραφή που έχει χορηγηθεί από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου έχει δημιουργηθεί με την χρήση  “Εγκεκριμένης” Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και επομένως επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής;

Mε τα βήματα που περιγράφονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο

 

logo ermis logo kep logo ekdd logo diavgeia logo apografi logo ydmed
 
 
 
Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη