Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss

1. Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραϕές

2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93


eidasΜε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου ασφάλειας στα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και στις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ο κανονισμός eIDAS:

  1. καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν σε κοινοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης άλλου κράτους μέλους
  2. θεσπίζει κανόνες για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, ιδίως για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και
  3. θεσπίζει νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες, τις ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης και τις υπηρεσίες πιστοποιητικών για την επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων.
  • Εφαρμόζεται στα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται από κράτος μέλος και στους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.
  • Δεν εφαρμόζεται στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός κλειστών συστημάτων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο ή από συμφωνίες μεταξύ καθορισμένων μερών.
  • Δεν θίγει το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο σε ό,τι αφορά τη σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή άλλων νομικών ή διαδικαστικών υποχρεώσεων ως προς τον τύπο.

Διαβάστε ολόκληρο τον Κανονισμό.

 

Εκτελεστικές αποφάσεις - Εκτελεστικοί Κανονισμοί

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης:

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/806 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2015 - για τη θέσπιση προδιαγραφών σχετικά με τη μορφή του ενωσιακού σήματος εμπιστοσύνης για τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/1505 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 - περί καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών και των μορφότυπων των καταλόγων εμπίστευσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/1506 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 - για τον καθορισμό προδιαγραφών σχετικά με τους μορφότυπους των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και των προηγμένων σφραγίδων που πρέπει να αναγνωρίζονται από φορείς του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τα άρθρα 27 παράγραφος 5 και 37 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/650 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016 - σχετικά με τον καθορισμό προτύπων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των εγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας υπογραφής και σφραγίδας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 3 και το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση:

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/296 της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2015 - για τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1501 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 - για το πλαίσιο διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1502 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 - σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών για τα επίπεδα διασφάλισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2015/1984 της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2015 - για τον καθορισμό των περιστάσεων, των μορφοτύπων και των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C (2015) 7369]

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη