Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση   Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο Επιλέξτε το κείμενο και πατήστε στο ηχείο που εμφανίζεται για ηχητική ανάγνωση
facebook twitter youtube rss
TrustMark

Συχνές ερωτήσεις - FAQs

Επιλέξτε την αντίστοιχη κατηγορία

Ναι. Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Θα εκτυπώσετε την "Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών" που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ επιλέγοντας από το μενού "Έντυπα" και Θα την συμπληρώσετε.

2. Θα συντάξετε μια εξουσιοδότηση στην οποία θα αναφέρετε ρητά ότι "εξουσιοδοτώ τον/την ....... όπως καταθέσει αντί εμού την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών και την φωτοτυπία της ταυτότητάς/διαβατηρίου μου για την έγκριση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών"

3. θα μεταβείτε, με τα δύο παραπάνω έγγραφα, και φωτοτυπία του ταυτοποιητικού εγγράφου (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης) στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο για Επικύρωση γνησίου υπογραφής.

4. Θα αποστείλετε όλα τα επικυρωμένα έγγραφα (αίτηση-εξουσιοδότηση-ταυτοποιητικό έγγραφο) με courier σε όποιον έχετε εξουσιοδοτήσει στην Ελλάδα για να τα καταθέσει στο ΚΕΠ ώστε να σας δωθεί η έγκριση έκδοσης.

5. Μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση από το ΚΕΠ ακολουθείτε τις οδηγίες στα Βήματα 4 έως και 6 της Διαδικασίας (www.aped.gov.gr => Διαδικασίες) ώστε να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας και να εκδώσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας στο USB Token.

6. Στο έγγραφο http://www.aped.gov.gr/images/Anavathmisi_APED_23_11_2020.pdf θα βρείτε τα δύο USB Tokens που είναι συμβατά και μπορείτε να προμηθευτείτε από τις εταιρείες που θα βρείτε στη λίστα του Βήματος 1.

 

Όχι. Όταν ένας χρήστης αποκτήσει μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή μπορεί να την χρησιμοποιεί για την εκπροσώπηση όσων εταιρειών επιθυμεί. Αν δεν θέλει να φαίνεται στο ψηφιακό πιστοποιητικό το email που παραπέμπει σε μια μόνο από τις εταιρείες που εκπροσωπεί, μπορεί να δηλώσει κάποιο ουδέτερο (π.χ. gmail, yahoo, hotmail, κλπ).

 

 • ΠΠ1 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ψηφιακής Υπογραφής Φυσικού Προσώπου σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ2 – Πιστοποιητικό Κρυπτογράφησης Φυσικού Προσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ3 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Υπογραφής Φυσικού Προσώπου Χαλαρής Αποθήκευσης
 • ΠΠ4 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Υπογραφής με Τομεακό Αναγνωριστικό όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ5 – Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Ψηφιακής Υπογραφής Φυσικού Προσώπου Νόμιμου Εκπροσώπου σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ6 – Πιστοποιητικό Κρυπτογράφησης Νόμιμου Εκπροσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ
 • ΠΠ7 – Πιστοποιητικό Υπογραφής και Κρυπτογράφησης Νομικού Προσώπου όχι απαραίτητα αποθηκευμένο σε ΑΔΔΥ

 

 

Εάν δεν σας καλύψουν οι απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα στην Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων για την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού.

 

Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται με τη χρήση Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ). Ως ΑΔΔΥ ορίζεται η μικροσυσκευή (Usb Token / Smart Card + Card Reader) που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και στην οποία εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης με ασφαλή τρόπο.

Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  είναι η μόνη ηλεκτρονική υπογραφή που επέχει θέσης ιδιόχειρης τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Δείτε αναλυτικά πως μπορείτε να διακρίνεται υπογραφές μέσω Ψηφιακών Πιστοποιητικών Σκληρής και Χαλαρής Αποθήκευσης

 

Η “Εγκεκριμένη” ηλεκτρονική υπογραφή αναγνωρίζεται ρητά ως νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τί είναι “Εγκεκριμένη” (Qualified) Ψηφιακή Υπογραφή;
Είναι μια ηλεκτρονική υπογραφή η οποία:

 • Συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με τον υπογράφοντα
 • Δημιουργείται με τρόπο που το πρόσωπο που υπογράφει, ελέγχει το μηχανισμό υπογραφής (γνωρίζει πότε υπογράφει)
 • Συνδέεται με το ηλεκτρονικό έγγραφο με τρόπο που οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα είναι ανιχνεύσιμη (διασφάλιση ακεραιότητας)
 • Δημιουργείται μόνο μέσω “Εγκεκριμένης” Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)
 • Βασίζεται σε “Εγκεκριμένο” Ψηφιακό Πιστοποιητικό για ηλεκτρονική υπογραφή.

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93

Που μπορώ να δω τους εγκεκριμένους παρόχους ψηφιακών υπογραφών στην Ε.Ε.;

Λίστα με τις Εγκεκριμένες Αρχές Πιστοποίησης στην Ε.Ε. https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

Κάθε Αρχή Πιστοποίησης που είναι στην λίστα επιθεωρείται κάθε δύο χρόνια από εξωτερικό Διαπιστευμένο Φορέα Αξιολόγησης ο οποίος ελέγχει τη συμμόρφωση σε συγκεκριμένα διεθνή Πρότυπα που εφαρμόζουν οι Πάροχοι Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης.

Στην περίπτωση υπογραφής από πάροχο εκτός Ε.Ε. μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), η οποία αποτελεί την αρμόδια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και η οποία μπορεί να σας κατευθύνει σχετικά.

Πως ελέγχω την εγκυρότητα μιας ψηφιακής υπογραφής;

Για να δείτε αν το αρχείο έχει υπογραφή που έχει χορηγηθεί από πάροχο που βρίσκεται στην λίστα με τους εγκεκριμένους παρόχους μπορείτε να το ανεβάσετε στο σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/search/file/1

Ο έλεγχος αυτός γίνεται απευθείας και από το λογισμικό Adobe Reader αρκεί να είναι πρόσφατης έκδοσης (XI ή DC). Στο λογισμικό θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις.  Στο εγχειρίδιο: "Χρήση λογισμικού Adobe Acrobat Reader (XI & DC) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Αρχεία PDF" μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την παραμετροποίηση του λογισμικού τόσο για την επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών όσο και το πως υπογράφετε ένα έγγραφο (προσθέτοντας και χρονοσήμανση από την ΑΠΕΔ).

 1. Όταν ανοίγουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από Εγκεκριμένη Αρχή Πιστοποίησης με το λογισμικό Adobe Reader, θα πρέπει να βλέπουμε τη σήμανση Signed and all signatures are valid. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν έχει γίνει επεξεργασία του εγγράφου μετά την υπογραφή. Έπειτα, για να δούμε περισσότερες πληροφορίες κάνουμε κλικ πάνω στην υπογραφή.
 1. Επιλέγουμε Signature properties
 1. Ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται ώστε να είναι έγκυρες και να έχει γίνει η επικύρωσή τους από το λογισμικό Adobe Reader. 
 1. Ελέγχουμε τις πληροφορίες ψηφιακού πιστοποιητικού (Εμφανίζεται επιλέγοντας "Show Signer's Certificate).

 

Πρώτος Τρόπος :

Κάνετε σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ και μέσα από τον "ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ" επιλέγεται τη σελίδα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» μέσα από την οποία μπορείτε να δείτε την ημερομηνία έκδοσης και λήξης των ψηφιακών πιστοποιητικών επιλέγοντας "ΠΡΟΒΟΛΗ"

Δεύτερος Τρόπος :

Μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο της ΑΔΔΥ (SAFENET Authentication Client Tools, GEMALTO Toolbox, ATHENA ID Protect, OBERTHUR AWP, κ.α.) ο χρήστης μπορεί επίσης να βλέπει τα ψηφιακά πιστοποιητικά του. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε αυτά εμφανίζεται η ημερομηνία έκδοσης και λήξης.

 

Υπενθυμίζουμε ότι :

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της Πύλης του ΕΡΜΗ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ισχύος 5 έτη. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 3 έτη. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος.

 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Αρχή Ψηφιακής Πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου.

Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο. Ο Πάροχος δημοσιεύει ψηφιακά δεδομένα σχετικά με την επαλήθευση της κατοχής του πιστοποιητικού (δημόσιο κλειδί) και εγγυάται για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.
Η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται με βάση τα δεδομένα αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδομένα και αποτελεί μια ψηφιακή "ετικέτα" η οποία επισυνάπτεται στα προς υπογραφή δεδομένα.

Σκοπός είναι:

α) η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει,
β)  η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων και
γ) η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή.

Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση και αυτά.

 

Σε περίπτωση απώλειας της ΑΔΔΥ (Usb Token) ο χρήστης θα πρέπει:


1. Να προβεί άμεσα σε ανάκληση (ακύρωση) των ψηφιακών πιστοποιητικών του ακολουθώντας τη διαδικασία "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;"

2. Να προμηθευτεί νέα ΑΔΔΥ (USB Token), και

3. Nα επαναλάβεi εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών "Βήματα απόκτησης υπογραφής" (Υποβολή αιτήματος -> Έγκριση από το ΚΕΠ -> Έκδοση νέων ψηφιακών πιστοποιητικών).

 

ΟΧΙ η ΑΠΕΔ δεν αποστέλλει πλέον κάρτες "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" & καρταναγνώστες στα ΚΕΠ.

Η Αρχή που πιστοποιεί την ΑΠΕΔ δεν εγκρίνει πλέον την έκδοση νέων ψηφιακών πιστοποιητικών σε κάρτες "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" επειδή είναι παλαιότερης τεχνολογίας και δεν πληρούν πλέον τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

Όσοι από τους υπαλλήλους ΚΕΠ έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά σε κάρτες "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" μπορούν να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν μέχρι την λήξη των ψηφιακών πιστοποιητικών που βρίσκονται μέσα στην κάρτα.

Οι υπάλληλοι ΚΕΠ θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου τους ώστε να τους προμηθεύσει USB Tokens για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών τους.

Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των USB Tokens στους υπαλλήλους ΚΕΠ ορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του δήμου τους.

 

Στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει το Token Password / Pin της ΑΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας προμήθευσε την ΑΔΔΥ και να ζητήσετε οδηγίες.

Διαφορετικά θα πρέπει :

1. Να προβείτε άμεσα σε ανάκληση (ακύρωση) των ψηφιακών πιστοποιητικών σας ακολουθώντας τη διαδικασία "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;"

2. Να προμηθευτείτε νέα ΑΔΔΥ (USB Token), και

3. Nα επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών "Βήματα απόκτησης υπογραφής" (Υποβολή αιτήματος -> Έγκριση από το ΚΕΠ -> Έκδοση νέων ψηφιακών πιστοποιητικών).

 

Όχι δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι κάθε συσκευή ΑΔΔΥ (USB Token) έχει ένα μοναδικό Token Password / Pin το οποίο πρέπει να γνωρίζει για λόγους ασφαλείας μόνο το φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του την ΑΔΔΥ.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν σε μια ΑΔΔΥ υπήρχαν τα πιστοποιητικά περισσοτέρων φυσικών προσώπων, ο εκάστοτε κάτοχος της συσκευής και του Token Password / Pin θα μπορούσε να υπογράφει έγγραφα κάνοντας χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού άλλου χρήστη, κάτι που θα ήταν παράτυπο.

 

Εάν ο χρήστης συνδέεται στην πύλη ΕΡΜΗ με Κωδικούς ΕΡΜΗ τότε :

1. Επιλέγει "Σύνδεση"
2. Επιλέγει "Είσοδος με Κωδικούς ΕΡΜΗ"
3. Επιλέγει "Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης"
4. Συμπληρώνει τη φόρμα με τις πληροφορίες που του ζητούνται και κάνει κλικ στο κουμπί "Αποστολή"
5. Ο ΕΡΜΗΣ ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και εάν όλα είναι σωστά αποστέλει στο email του χρήστη νέο κωδικό πρόσβασης

Εάν ο χρήστης συνδέεται στην πύλη ΕΡΜΗ με Κωδικούς TAXISnet τότε ο χρήστης μπορεί να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης μέσω της ιστοσελίδας "Υπηρεσίες Πιστοποίησης" του TAXISnet.

 

Όταν ο χρήστης υποβάλει Ηλεκτρονικό Αίτημα Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών καλείται να αποφασίσει εάν επιθυμεί ή όχι την προσθήκη της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email address) στα ψηφιακά πιστοποιητικά του.

Προκειμένου ο κάτοχος ψηφιακού πιστοποιητικού να υπογράψει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), θα πρέπει, οπωσδήποτε, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένη μέσα στο ψηφιακό πιστοποιητικό, να ταυτίζεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία αποστέλλεται το μήνυμα.

certmail

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ορισμένοι webmail servers (gmail, yahoo, hotmail κ.α.) δεν παρέχουν τη δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

 

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Χρήση TLS 1.2" στον Internet Explorer επιλέγοντας από το μενού Εργαλεία -> Επιλογές Internet -> Καρτέλα για προχωρημένους -> Ομάδα Ασφάλεια -> Χρήση TLS 1.2

Εάν και πάλι δεν σας επιτρέπει την πρόσβαση ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες απενεργοποιώντας αυτή τη φορά την επιλογή "Χρήση TLS 1.1".

 

Kατά την εγγραφή χρήστη/δημιουργία λογαριασμού στην Πύλη ΕΡΜΗΣ το σύστημα ζητάει από τον χρήστη να πληκτρολογήσει το προσωπικό του email για να παρέχει εξουσιοδότηση προκειμένου να συνδεθεί με τον ΕΡΜΗ.

Εάν όμως ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα email με το οποίο έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί ένας άλλος χρήστης της πύλης τότε εμφανίζεται το σφάλμα "Παρακαλώ πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό email".

Σε αυτή την περίπτωση είτε συνεχίζει τη διαδικασία εγγραφής πληκτρολογώντας ένα διαφορετικό email είτε ακυρώνει τη διαδικασία και μπορεί, αν θέλει, να υποβάλει αίτημα ζητώντας να μάθει τον χρήστη που έχει χρησιμοποιήσει το προσωπικό του email.

 

Το πρόβλημα με το Error 500 εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιχειρεί να συνδεθεί με την Πύλη ΕΡΜΗΣ εισάγοντας ως διαπιστευτήρια τους κωδικούς TAXISnet μιας εταιρείας (νομικού προσώπου).

Η σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ermis.gov.gr όπου ο χρήστης εισάγει αρχικά τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet (όχι εταιρείας, ούτε συζύγου) και στη συνέχεια το προσωπικό του email για να παρέχει εξουσιοδότηση προκειμένου να συνδεθεί με τον ΕΡΜΗ.

Σε περίπτωση που πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, η εξουσιοδότηση προτείνεται να γίνει με το προσωπικό υπηρεσιακό του email έτσι ώστε να μπορεί να υπογράφει ψηφιακά και υπηρεσιακά emails.

Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο δημόσιος υπάλληλος χρησιμοποιήσει προσωπικό webmail (gmail, yahoo, hotmail, κλπ) για την εξουσιοδότηση πρόσβασης στην Πύλη ΕΡΜΗΣ, όταν μεταβεί στο ΚΕΠ για την έγκριση του αιτήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, θα πρέπει να ζητήσει από τον υπάλληλο του ΚΕΠ να περάσει στην τελική φόρμα έγκρισης το προσωπικό υπηρεσιακό του email έτσι ώστε να μπορεί να υπογράφει ψηφιακά και υπηρεσιακά emails.

 

Το σφάλμα με τη ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ εμφανίζεται πάντα όταν ο χρήστης έχει εκδώσει μόνο το ένα από τα δυο ψηφιακά πιστοποιητικά στη σελίδα της Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών και το ακυρώνει με τον οκταψήφιο προσωπικό κωδικό έκδοσης

Mόλις ολοκληρωθεί η ανάκληση / ακύρωση του μοναδικού εκδοθέντος ψηφιακού πιστοποιητικού, ο χρήστης βλέπει μια κενή σελίδα στη Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών και ΔΕΝ μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα.

Προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

Ο χρήστης που αντιμετωπίζει το σφάλμα υποβάλει αίτημα στην Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων  με κατηγορία «Ακύρωση ψηφιακών πιστοποιητικών». Στην περιγραφή του αιτήματος, θα αναγράφει ρητά τη φράση «Διόρθωση ΛΕΥΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ» και ό,τι άλλο επιθυμεί να προσθέσει.

Τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης προωθούν το αίτημα στην Ανάδοχο του ΕΡΜΗ ώστε να διορθώσει το σφάλμα. Εντός 1-2 εργάσιμων ημερών ο χρήστης μπορεί να ελέγξει, μέσω του λογαριασμού του, εάν έχει ολοκληρωθεί η επίλυση του σφάλματος.

Στη συνέχεια ο χρήστης έχει δυνατότητα να υποβάλει νέο αίτημα για ψηφιακά πιστοποιητικά και να μεταβεί στο ΚΕΠ για έγκριση.

Υπενθυμίζουμε ό,τι ο χρήστης, πριν επιχειρήσει τη νέα προσπάθεια έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, θα πρέπει να αρχικοποιήσει την ΑΔΔΥ (USB Token) ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ στην προσπάθεια να ολοκληρώσει αίτημα έκδοσης/ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών ενός χρήστη εμφανίζεται στην αιτιολογία "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ".

Αιτία :

Ο χρήστης κατά τη διαδικασία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών παρέλαβε μόνο το ένα από τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά.

Επίλυση :

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ :

1. Παραλαμβάνει από τον χρήστη 

- Φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης
- Συμπληρωμένη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών

2. Υποβάλει αίτημα στην Υπηρεσία Υποβολής Αιτημάτων  συμπληρώνοντας τα στοιχεία που υπάρχουν στην αίτηση του χρήστη με κατηγορία «Ακύρωση ψηφιακών πιστοποιητικών». Στην περιγραφή του αιτήματος θα αναφέρεται ρητά η φράση «Διόρθωση ΛΕΥΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ».

3. Διαβιβάζει είτε ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα μέ e-mail είτε ταχυδρομικά τα δικαιολογητικά στην ΑΠΕΔ.

Η ΑΠΕΔ :

Παραλαμβάνει το αίτημα (ticket), ελέγχει τα στοιχεία (αίτηση, έγγραφο ταυτοποίησης) και προωθεί το αίτημα στην Ανάδοχο

Ο Ενδιαφερόμενος :

Εντός 1-2 εργάσιμων ημερών θα πρέπει να βεβαιωθεί μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ (Πίνακας Ελέγχου -> Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών) ότι έχει ολοκληρωθεί η ακύρωση και ότι έχει δικαίωμα να υποβάλει νέο αίτημα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση αιτήματος έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών στη "Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών" στον λογαριασμό ΕΡΜΗ του πολίτη εμφανίζεται ο κόκκινος 8ψήφιος προσωπικός κωδικός έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

Εάν όμως στον λογαριασμό ΕΡΜΗ του πολίτη συνεχίζει να εμφανίζεται το μήνυμα που τον προτρέπει να μεταβεί σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για έγκριση σημαίνει ότι ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ πάτησε μεν το κουμπί "Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος" και εκτύπωσε την βεβαίωση υποβολής αιτήματος αλλά έπειτα ΔΕΝ πάτησε το κουμπί "Ολοκλήρωση Αιτήματος" και ουσιαστικά δεν ολοκλήρωσε την έγκριση του αιτήματος.

Ο/Η υπάλληλος του ΚΕΠ για να ελέγξει εάν όντως έχει συμβεί κάτι τέτοιο :

1. Συνδέεται στην "Πύλη ΕΡΜΗΣ"
2. Από τον "Πίνακα Ελέγχου" επιλέγει "Διαχείριση Αιτημάτων Ψηφιακών Πιστοποιητικών"
3. Πληκτρολογεί το ονοματεπώνυμο του πολίτη
4. Στην κατηγορία επιλέγει "Έκδοση Ψηφ. Πιστοποιητικών" και πατάει "Αναζήτηση"

Εάν δίπλα στα εμφανιζόμενα στοιχεία του πολίτη υπάρχει το κόκκινο κουμπί "Συνεχίστε" σημαίνει ότι ο/η υπάλληλος πρέπει να επαναλάβει εξ αρχής την έγκριση του πολίτη προσέχοντας στο τέλος να πατήσει το κουμπί "Ολοκλήρωση Αιτήματος".

 

Όλοι οι υπάλληλοι ΚΕΠ μπορούν να διαπιστώσουν εάν ένας πολίτης έχει ψηφιακά πιστοποιητικά ή όχι, ως εξής:

1. Συνδέονται στο "Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών"
2. Από το μενού αριστερά επιλέγουν "Φυσική Ταυτοποίηση Πολίτη - Χρήστη"
3. Πληκτρολογούν το User name του πολίτη στην πύλη ΕΡΜΗΣ και πατάνε "Αναζήτηση"

Εκτός από τα στοιχεία του πολίτη εμφανίζεται ένα λεκτικό το οποίο:

Στην 1η σειρά αναγράφει εάν ο πολίτης είναι φυσικά ταυτοποιημένος ή όχι
και
Στην 2η σειρά αναγράφει ΕΝΑ από τα παρακάτω:
- Ο πολίτης δεν εχει ψηφιακό πιστοποιητικό (που σημαίνει ότι ο πολίτης δεν εχει ψηφ. πιστ. και ούτε έχει υποβάλει αίτημα για να εκδώσει ψηφ. πιστοποιητικά)
- Ο πολίτης έχει αιτηθεί ψηφιακό πιστοποιητικό (που σημαίνει ότι ο πολίτης έχει υποβάλει αίτημα για να εκδώσει ψηφ. πιστοποιητικά αλλά δεν έχει πάρει έγκριση από το ΚΕΠ)
- Εκκρεμεί η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού από τον πολίτη (που σημαίνει ότι ο πολίτης έχει πάρει έγκριση από το ΚΕΠ για να εκδώσει ψηφ. πιστοποιητικά αλλά δεν έχει προβεί ακόμα σε έκδοση ψηφ. πιστοποιητικών)
- Ο πολιτης έχει ψηφιακό πιστοποιητικό (που σημαίνει οτι πολίτης έχει ολοκληρώσει όλα τα στάδια της διαδικασίας και έχει εγκαταστήσει τα ψηφ. πιστοποιητικά του)

 

Οι χρήστες που έχουν κομμένα ονόματα μπορούν να μεταβούν στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. και να ζητήσουν να επικαιροποιηθούν / συμπληρωθούν τα στοιχεία τους (αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσω του gsis.gr ή μέσω του aade.gr).

Όμως το TAXISnet έχει περιορισμό στο μήκος του ονόματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 20 χαρακτήρες. Ο χρήστης με όνομα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ" δεν μπορεί να διορθώσει το όνομά του.

Σε αυτή την ειδική περίπτωση ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ μπορεί να δώσει έγκριση MONO εάν στο έγγραφο ταυτοποίησης του πολίτη (Ταυτότητα, Διαβατήριο, κλπ) αναγράφεται ολόκληρο το όνομά του στα λατινικά.

Διαδικασία :

1. Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ αναζητά τον χρήστη εισάγοντας ολόκληρο το επώνυμό του και μόνο τους τρεις πρώτους χαρακτήρες από το όνομά του.
2. Εφόσον τον βρεί πατάει το κουμπί "Συνεχίστε" για να ξεκινήσει η έγκριση του αιτήματος
3. Συμπληρώνει την ταυτότητα, το email, κλπ και πατάει το κουμπί "Συνεχίστε"
4. Εμφανίζεται το κομμένο όνομα στα λατινικά, πχ ALEXANDROS KONSTANT
5. Ελέγχει αν η ταυτότητα αναγράφει στα λατινικά ALEXANDROS KONSTANTINOS και συμπληρώνει/διορθώνει το κομμένο όπως φαίνεται στην ταυτότητα
6. Πατάει το κουμπί "Συνεχίστε" συμπληρώνει τον αρ. πρωτ, τυπώνει τη βεβαίωση και ολοκληρώνει το αίτημα.

 

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ επιχειρεί ξανά αναζήτηση του χρήστη εισάγοντας ολόκληρο το επώνυμό του και μόνο τους τρεις πρώτους χαρακτήρες από το όνομά του.

Εάν βρεθεί ο χρήστης και επιβεβαιωθεί ότι το όνομά του είναι κομμένο (πχ ΒΑΣΙΛ, ΑΙΚΑΤ, ΑΘΑΝ, ΔΗΜΗΤΡ, κ.ο.κ.) ο/η υπάλληλος ΔΕΝ ολοκληρώνει την έγκριση του αιτήματος αλλά επιστρέφει όλα τα έγγραφα στον χρήστη και τον προτρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω ενέργειες :

1. Ο χρήστης μεταβαίνει στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. και ζητάει να επικαιροποιηθούν / συμπληρωθούν τα στοιχεία του (δεν μπορεί να γίνει μέσω του gsis.gr ή μέσω του aade.gr).

2. Μετά την επικαιροποίηση ο χρήστης ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί έστω μία φορά στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με τους κωδικούς TAXISnet (για να περαστούν οι αλλαγές που έγιναν από τη Δ.Ο.Υ.) και επιβεβαιώνει την αλλαγή στο προφίλ του.

3. Τέλος ο χρήστης μεταβαίνει ξανά στο ΚΕΠ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του αιτήματος του για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών δεδομένου ότι πλέον η εγγραφή του χρήστη θα εμφανίζεται κανονικά.

 

Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ επιχειρώντας να εγκρίνει αίτημα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου δεν βρίσκει τον φορέα του/της στη λίστα με τους φορείς.

Λόγω όγκου δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης ανάπτυξη των φορέων του Δημοσίου Τομέα αλλά έχουν προστεθεί μόνο οι κύριοι ή οι πιο απαραίτητοι φορείς.

Για τον λόγο αυτό ο/η υπάλληλος του ΚΕΠ κατά την έγκριση αιτήματος έκδοσης ΨΠ επιλέγει τον εποπτεύοντα φορέα (τον φορέα που εποπτεύει τον φορέα του/της ενδιαφερόμενου/νης Δημοσίου Υπαλλήλου), πχ για τους εκπαιδευτικούς επιλέγεται ως φορέας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση που ο/η υπάλληλος ΚΕΠ δεν βρίσκει ένα Υπουργείο ή ένα Δήμο στη λίστα των φορέων τότε θα πρέπει :

Βήμα 1: Ο/Η υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει την ΑΠΕΔ μέσω της Υπηρεσίας Υποβολής Αιτημάτων (ticketing) ότι δεν υπάρχει ο φορέας στη λίστα με τους φορείς για έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Βήμα 2: Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο Δημόσιο Υπάλληλο ότι θα τον ενημερώσει να προσέλθει στο ΚΕΠ (αφού ολοκληρωθεί η προσθήκη του φορέα)

 

Έχω επισκεφθεί το ΚΕΠ και υπέβαλα το σχετικό αίτημα όπως και τα δικαιολογητικά. Πως θα παραλάβω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;

Δείτε την ενότητα "Πως θα αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;" ακολουθώντας τις οδηγίες μας από το "Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή" και μετά.
 
 

Μπορείτε.

Χρησιμοποιήστε κάποιο από τα "Εκτελέσιμα αρχεία διαμόρφωσης υπολογιστή" που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΠΕΔ.

Κατόπιν εγκαταστήστε τα προγράμματα που σας δόθηκαν από τον προμηθευτή της ΑΔΔΥ.

Είστε έτοιμοι.

 

Εάν δεν μπορείτε να κάνετε έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από τον υπολογιστή σας:

- Βεβαιωθείτε ότι διαδικασία έκδοσης ΔΕΝ πραγματοποιείται από Virtual Machine

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογστής ΔΕΝ έχει λειτουργικό σύστημα Windows 10.

- Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται μόνο μέσω Internet Explorer 8 ή 9 ή 10 και μόνο σε Windows 7. Προτείνουμε η ρύθμιση του Internet Explorer να γίνει αφού προηγουμένος έχει γίνει πλήρης επαναφορά των ρυθμίσεών του επιλέγοντας από το μενού Εργαλεία -> Επιλογές Internet -> Για προχωρημένους -> Επαναφορά -> Διαγραφή προσωπικών ρυθμίσεων -> Επαναφορά.

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του υπολογιστή όπως προβλέπονται στο "Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή". Μπορείτε να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας αυτόματα χρησιμοποιώντας κάποιο από τα "Εκτελέσιμα αρχεία διαμόρφωσης υπολογιστή" που υπάρχουν στη σελίδα μας.

- ΧΩΡΙΣ Η ΑΔΔΥ να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, απεγκαταστήστε και εγκαταστήστε ξανά την τελευταίας έκδοσης του διαχειριστικού εργαλείου και του driver της ΑΔΔΥ. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και συνδέστε την ΑΔΔΥ σε διαφορετική USB θύρα. Οι drivers και το διαχειριστικό εργαλείο χορηγούνται από τον προμηθευτή της ΑΔΔΥ.

- Βεβαιωθείτε ότι η ΑΔΔΥ είναι αρχικοποιημένη (δεν περιέχει παλιά ψηφιακά πιστοποιητικά ή ορφανά κλειδιά)

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή OnSiteMSI (Θα τη βρείτε στα Εκτελέσιμα αρχεία διαμόρφωσης υπολογιστή)

- Κατά τη διάρκεια της έκδοσης πρέπει να γίνει επιλογή, από το μενού που σας εμφανίζει η πύλη ΕΡΜΗΣ, του σωστού οίκου ανάλογα με το μοντέλο της ΑΔΔΥ.
Προσοχή : Οι κάτοχοι Gemalto MD840 επιλέγουν "Με χρήση ΑΔΔΥ, του οίκου SafeNet"

- Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε τους σωστούς κωδικούς ασφαλείας της ΑΔΔΥ αναλόγως τι απαιτείται στο παράθυρο διαλόγου (Token Password, Digital Signature Password) και ότι η ΑΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη (για λόγους ασφάλειας όλες οι ΑΔΔΥ κλειδώνουν αν πληκτρολογήσουμε επανειλημμένα λάθος Token Password / Pin)

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Antivirus στον υπολογιστή σας. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Antivirus / Firewall μόνο κατά την προσπάθεια έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση που συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα, προτείνουμε να επιχειρήσετε τη διαδικασία από άλλο υπολογιστή.

Για να ελέγξετε άν τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας έχουν εκδοθεί σωστά αλλά έχουν αποθηκευθεί και σωστά στην ΑΔΔΥ (Usb Token) θα πρέπει μέσω του διαχειριστικού εργαλείου που έχετε εγκαταστήσει (SAFENET Authentication Client, GEMALTO Classic Client, ATHENA ID Protect, OBERTHUR AWP), να δείτε το περιεχόμενο της ΑΔΔΥ και επομένως να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν 2 ψηφιακά πιστοποιητικά με το ονοματεπώνυμο σας.

Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο 1 ψηφιακό πιστοποιητικό, δοκιμάζετε να υπογράψετε ένα έγγραφο και αν η ψηφιακή υπογραφή μπαίνει κανονικά τότε δεν κάνετε κάποια άλλη ενέργεια.

Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο 1 ψηφιακό πιστοποιητικό και ΔΕΝ μπορείτε να υπογράψετε ένα έγγραφο θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;" και να επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 - αφού διαθέτετε ήδη ΑΔΔΥ (USB Token).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κανένα ψηφιακό πιστοποιητικό θα πρέπει να προβείτε σε ακύρωση "Πως θα ανακαλέσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;" και να επαναλάβετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 - αφού διαθέτετε ήδη ΑΔΔΥ (USB Token).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΑΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθούν καινούργια ψηφιακά πιστοποιητικά

 

 

Δυστυχώς ΟΧΙ δεν μπορείτε να κάνετε έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών σε υπολογιστή με Windows XP.

Με τον φυλλομετρητή Internet Explorer 8 που διαθέτουν τα Windows XP δεν είναι δυνατή η είσοδος στην Πύλη ΕΡΜΗΣ και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να κάνετε έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών με Windows XP.

 

Ναί. Η εφαρμογή OnSiteMSI είναι απαραίτητο να είναι εγκατεστημένη.

Εάν δεν είναι εγκατεστημένη τότε κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψει το σφάλμα "Σφάλμα: 1Β6 προέκυψε στη δημιουργία αιτήματος πιστοποιητικών" κατά τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Η ΑΠΕΔ δεν εγγυάται την ορθή έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών με χρήση άλλου browser εκτός του Internet Explorer 8 ή 9 ή 10.

Στην περίπτωση χρήσης Internet Explorer 11 δεν εκτελείται σωστά η διαδικασία με αποτέλεσμα μέσα στο token να υπάρχει ένα ή κανένα πιστοποιητικό (αντί για 2 που είναι το σωστό).

Στην περίπτωση χρήσης διαφορετικού browser (Firefox, Chrome, Edge, κλπ) η έκδοση δεν μπορεί να συνεχιστεί,

Οπότε η χρήση Internet Explorer 8 ή 9 ή 10 (όχι 11) είναι υποχρεωτική για την έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης και την εγκατάσταση τους μέσα στην ΑΔΔΥ (Usb Token).

Στην συνέχεια, για τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών δεν απαιτείται οποιοσδήποτε φυλλομετρητής.

 

Μπορώ να κατεβάσω εκ νέου τα ψηφιακά μου πιστοποιητικά από τον "Πίνακα Ελέγχου" - "Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών";

ΟΧΙ. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με αυστηρά ασφαλή τρόπο και μία μόνον φορά.

Κάνοντας σύνδεση με την Πύλη ΕΡΜΗΣ και επιλέγοντας μέσα από τον "Πίνακα Ελέγχου" - "Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών» μπορούμε να δούμε μόνον πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά μας πιστοποιητικά, όχι όμως να τα κατεβάσουμε ή να κάνουμε αντίγραφα ασφαλείας. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αποθηκευμένα με ασφαλή τρόπο μόνο στην ΑΔΔΥ (Usb Token).

 

Το συγκεκριμένο σφάλμα σημαίνει ότι το τερματικό δεν μπορεί να παράγει το αίτημα για να κατέβει το ψηφιακό πιστοποιητικό σας και μπορεί να οφείλεται σε :

- Μη σωστές ρυθμίσεις του Internet Explorer 8-10. Δείτε ξανά τις οδηγίες στο Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή

- Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του διαχειριστικού εργαλείου του token. Απεγκατάσταση του middleware και επανεγκατάσταση (χωρίς να είναι συνδεδεμένο το token). Επανεκκίνηση του τερματικού και μετά να συνδέσει το token σε διαφορετική θύρα USB

- Unformatted token. Κάποια μοντέλα token πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών, πρέπει να αρχικοποιηθούν και να τοποθετηθεί pin από το χρήστη

- Kατασκευαστικό σφάλμα του token. Είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του

- Προβλήματα σε services του συγκεκριμένου τερματικού. Υπάρχει περίπτωση κάποια services να μπλοκάρουν την παραγωγή του αιτήματος. Θα πρέπει να επαναληφθεί η έκδοση σε διαφορετικό τερματικό

 

Υπάρχουν περιπτώσεις χρηστών που στην προσπάθεια τους να εκδώσουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά εμφανίζεται μήνυμα 'Ψηφιακό πιστοποιητικό με κοινά στοιχεία : Κωδικός κατάστασης 1005"

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ένας χρήστης προσπαθεί να εκδώσει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας ένα κωδικό έκδοσης, με τον οποίο όμως έχει ήδη εκδοθεί ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.

Συμβαίνει στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί κανονικά ένα ψηφιακό ζεύγος ψηφιακών πιστοποιητικών στην ΑΔΔΥ (USB Token) αλλά δεν έχει περάσει αυτή η πληροφορία στη βάση της Πύλης EΡΜΗΣ.

 

Όταν εμφανιστεί αυτό το σφάλμα, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Επανεγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του διαχειριστικού εργαλείου και του driver της ΑΔΔΥ (USB Token) χωρίς αυτή να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Επανεκκίνηση του υπολογιστή και σύνδεση της ΑΔΔΥ (USB Token) σε μια διαφορετική USB θύρα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της ΑΔΔΥ σχετικά με αυτό.

- Εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση της εφαρμογής OnSiteMSI.

- Γενική επαναφορά ρυθμίσεων Internet Explorer (Μενού Εργαλεία => Επιλογές Internet => Για προχωρημένους => Επαναφορά + Διαγραφή προσωπικών ρυθμίσεων => Επαναφορά => Επανεκκίνηση Internet Explorer) και στη συνέχεια ρυθμίστε τον εκ νέου βάση των αναλυτικών οδηγιών στο "Εγχειρίδιο ρυθμίσεων IE".

Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να γίνουν σε υπολογιστή με Internet Explorer 10 και Windows 7, διότι αυτός ο browser είναι συμβατός με τη πλατφόρμα της πύλης ΕΡΜΗΣ για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

 

Το σύστημα δεν είναι σε θέση να εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά, λόγω αδυναμίας και τεχνικού προβλήματος. Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά αργότερα.

 

Ο λόγος που εμφανίζεται το σφάλμα με κωδικό Α001 είναι απλός. Δεν έχουν μπει σωστά είτε τα στοιχεία του username στον ΕΡΜΗ (ermis_12345678 και όχι το username του ΤΑΧΙS NET) είτε του οκταψήφιου κωδικού έκδοσης στην τελική φόρμα.

Ο χρήστης πρέπει να επιχειρήσει ξανά την προσπάθεια πληκτρολογώντας με προσοχή τους χαρακτήρες στα πεδία αυτά. Θα πρέπει να αποφύγει να κάνει αντιγραφή - επικόλληση (copy – paste) γιατί ενδέχεται να επικολληθούν χαρακτήρες / κενά.

 

Υπάρχουν περιπτώσεις χρηστών που στην προσπάθεια τους να εκδώσουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά αποτυγχάνουν και εμφανίζεται το σφάλμα D.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι εξαιρετικά σύνθετο και μπορεί να οφείλεται είτε στην ΑΔΔΥ (USB Token) είτε στον συγκεκριμένο υπολογιστή.

Όταν εμφανιστεί το σφάλμα D, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Βεβαιωθείτε ότι διαδικασία έκδοσης ΔΕΝ πραγματοποιείται από Virtual Machine

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας του υπολογιστή όπως προβλέπονται στο "Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή"

- Επανεγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του διαχειριστικού εργαλείου και του driver της ΑΔΔΥ (USB Token) χωρίς αυτή να είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Επανεκκίνηση του υπολογιστή και σύνδεση της ΑΔΔΥ (USB Token) σε μια διαφορετική USB θύρα. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της ΑΔΔΥ σχετικά με αυτό.

- Βεβαιωθείτε ότι η ΑΔΔΥ (USB Token) είναι αρχικοποιημένη (δεν περιέχει παλιά ψηφιακά πιστοποιητικά ή ορφανά κλειδιά)

- Κατά τη διάρκεια της έκδοσης πρέπει να γίνει επιλογή, από το μενού που σας εμφανίζει η πύλη ΕΡΜΗΣ, του σωστού οίκου ανάλογα με το μοντέλο της ΑΔΔΥ.
Προσοχή : Οι κάτοχοι Gemalto MD840 επιλέγουν "Με χρήση ΑΔΔΥ, του οίκου SafeNet"

- Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε τους σωστούς κωδικούς ασφαλείας της ΑΔΔΥ (USB Token) αναλόγως τι απαιτείται στο παράθυρο διαλόγου (Token Password, Digital Signature Password) και ότι η ΑΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη (για λόγους ασφάλειας όλες οι ΑΔΔΥ κλειδώνουν αν πληκτρολογήσουμε επανειλημμένα λάθος Token Password / Pin)

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Antivirus στον υπολογιστή σας. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Antivirus / Firewall μόνο κατά την προσπάθεια έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση που μετά από όλες τις παραπάνω ενέργειες το σφάλμα D εμφανιστεί εκ νέου, προτείνουμε να επιχειρήσετε τη διαδικασία από άλλο υπολογιστή.

 

Εάν ο χρήστης αδυνατεί να υπογράψει ένα έγγραφο θα πρέπει να ελέγξει:

1. Ότι στον υπολογιστή του έχουν εγκατασταθεί οι drivers και το διαχειριστικό εργαλείο της ΑΔΔΥ (SAFENET Authentication Client, GEMALTO Classic Client, ATHENA ID Protect, OBERTHUR AWP)

2. Ότι οι USB θύρες που συνδέει την ΑΔΔΥ είναι λειτουργικές

3. Ότι η ΑΔΔΥ δεν είναι κλειδωμένη

4. Ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά του είναι σε ισχύ

5. Εάν διαθέτει μόνο ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ότι αυτό στις λεπτομέρειες του αναγράφει "Χρήση κλειδιού: Αυθεντικοποίηση, ψηφιακή υπογραφή"

6. Ότι ο υπολογιστής του έχει πρόσβαση στο Internet εάν προσπαθεί να προσθέσει χρονοσήμανση στην ψηφιακή υπογραφή

7. Ότι το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για να υπογράψει ψηφιακά ένα έγγραφο είναι κατάλληλο, σωστά εγκατεστημένο και σωστά παραμετροποιημένο

 

Το συγκεκριμένο προειδοποιητικό email δεν είναι κακόβουλο αλλά ο χρήστης θα πρέπει να το αγνοήσει καθώς η ισχύουσα διαδικασία ανανέωσης των ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ περιγράφεται αναλυτικά ως διαδικασία "Πως θα ανανεώσω τα ψηφιακά πιστοποιητικά;"

 

Όταν ανοίγεται ένα υπογεγραμμένο έγγραφο και στην ψηφιακή εμφανίζεται μήνυμα "The signature includes an embedded timestamp but it could not be verified"

Σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο υπολογιστή :

1. Πιθανόν δεν έχουν εγκατασταθεί ή δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά τα πιστοποιητικά των Αρχών Χρονοσήμανσης όπως περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχών Πιστοποίησης & Χρονοσήμανσης» (Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή)  ΚΑΙ τα πιστοποιητικά της νέας Αρχής Χρονοσήμανσης όπως περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης νέας Χρονοσήμανσης».

2. Πιθανόν δεν έχετε παραμετροποιήσει ή δεν έχετε παραματροποιήσει σωστά το λογισμικό Adobe Acrobat Reader (DC ή XI) σύμφωνα με το εγχειρίδιο «Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader (DC ή XI) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)».

 

 

Όταν ανοίγεται ένα υπογεγραμμένο έγγραφο και στην ψηφιακή εμφανίζονται τα σφάλματα "At least one signature has problems" και "Signature validity is unknown"

Σημαίνει ότι στον συγκεκριμένο υπολογιστή :

1. Πιθανόν δεν έχουν εγκατασταθεί ή δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά τα πιστοποιητικά των Αρχών Πιστοποίησης όπως περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αρχών Πιστοποίησης & Χρονοσήμανσης» (Βήμα 4: Προετοιμασία Υπολογιστή).

2. Πιθανόν δεν έχετε παραμετροποιήσει ή δεν έχετε παραματροποιήσει σωστά το λογισμικό Adobe Acrobat Reader (DC ή XI) σύμφωνα με το εγχειρίδιο «Χρήση εργαλείου Adobe Acrobat Reader (DC ή XI) για την προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής σε Aρχεία PDF (Νοέμβριος 2020)».

3. Πιθανόν τα ψηφιακά πιστοποιητικά (ψηφιακή υπογραφή) δεν έχουν εκδοθεί από Αναγνωρισμένο Πάροχο Πιστοποίησης ή δεν είναι πλέον έγκυρα (έχουν λήξει).

 

 

Μια μέρα μετά τη λήξη των ψηφιακών πιστοποιητικών σας (ώστε να αποφύγετε τη διαδικασία της ανάκλησης) επαναλαμβάνετε εκ νέου τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών (Βήματα απόκτησης υπογραφής) εκτός από το Βήμα 1 - αφού διαθέτετε ήδη ΑΔΔΥ (USB Token).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To περιεχόμενο της υπάρχουσας ΑΔΔΥ (USB Token) θα πρέπει να διαγραφεί πριν εκδοθούν καινούργια ψηφιακά πιστοποιητικά

 

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2018, έχουν διάρκεια ζωής πέντε (5) χρόνια. Από τις 20 Ιουνίου 2018, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος τα 3 έτη. Από τις 9 Δεκεμβρίου 2019, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν διάρκεια ισχύος 1 έτος.

 

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (πολίτες ή δημοσίους υπαλλήλους) να εκδώσουν δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Όμως, το λογισμικό (software) που θα επιλέξει και ο τρόπος που θα το χρησιμοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο για να ανταλλάξει κρυπτογραφημένα δεδομένα με κάποιο άλλο φυσικό πρόσωπο αφορά μόνο αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα.

Η ΑΠΕΔ επανειλημμένα έχει ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ότι δεν πρέπει να εκτρέπει τους χρήστες (φυσικά πρόσωπα) να ζητούν απαντήσεις από την ΑΠΕΔ σε ερωτήματα που μόνο η ίδια η ΤτΕ μπορεί να απαντήσει.

Θα πρέπει λοιπόν, οι χρήστες που θέλουν να ανταλλάξουν κρυπτογραφημένα extrait (εξτρέ) με την ΤτΕ, να επικοινωνήσουν με το Helpdesk της ΤτΕ η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη να απαντήσει και είναι υποχρεωμένη να τους αποστείλει σαφείς και αναλυτικές οδηγίες (manual) για το λογισμικό (software) που απαιτεί και ποιά διαδικασία θα ακολουθήσουν.

 

Ο χρήστης υπογράφει ψηφιακά τα έγγραφά του, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά όταν προσπαθεί να προσθέσει χρονοσήμανση εμφανίζεται σφάλμα επειδή μπορεί :

1. Να μην έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα η εφαρμογή υπογραφής εγγράφων με την υπηρεσία χρονοσήμανσης. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευτεί τα εγχειρίδια στην ενότητα "Πως θα υπογράψω ηλεκτρονικά ένα έγγραφο σε μορφή PDF"

2. Να μην έχει πρόσβαση στο internet, ο υπολογιστής του χρήστη, ώστε να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον εξυπηρετητή της χρονοσήμανσης (timestamp server)

3. Να εκτελείται, στον υπολογιστή του χρήστη, εφαρμογή Antivirus/Firewall η οποία να αποτρέπει την επικοινωνία με τον εξυπηρετητή της χρονοσήμανσης (timestamp server)

Αν ο χρήστης είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω, αλλά η ασφαλής χρονοσήμανση εξακολουθεί να μην είναι δυνατή, τότε σημαίνει πως ο εξυπηρετητής της χρονοσήμανσης (timestamp server) είναι εκτός λειτουργίας και εκκρεμεί ενέργεια του υπεύθυνου αναδόχου για την επαναλειτουργία.

 

Στα εργαλεία ανοικτού κώδικα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής σε αρχεία pdf, η ημερομηνία και ώρα που εμφανίζεται στην ορατή υπογραφή προέρχεται από το ρολόι του υπολογιστή.

Για να δει ο χρήστης την χρονοσήμανση θα πρέπει να ανοίξει τις λεπτομέρειες της υπογραφής.

 

Κάντε κλικ για να ακούσετε το επισημασμένο κείμενο

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη